ថ្មដែលមានអត្រាខ្ពស់។

  • ថ្មដែលមានអត្រាខ្ពស់។

    ថ្មដែលមានអត្រាខ្ពស់។

    ប្រព័ន្ធបញ្ចេញ 10C: អត្រាបញ្ចេញ 10C សមត្ថភាព 25℃≥90%។

    កំណត់គោលដៅនៅគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសម្ភារៈពិសេស និងដំណើរការសម្រាប់ការឆក់លឿន។

    វដ្តជីវិតរហូតដល់ 500 វដ្ត។