ថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុង Prismatic

 • Li-MnO2 CP503638P-2P

  Li-MnO2 CP503638P-2P

  1. ម៉ូដែល: CP503638-2P, 3000mAh, 3.0V

  2. វ៉ុលបន្ទាប់បន្សំ 3.0V;វ៉ុលកាត់ 2.0V

  3. ចរន្តជីពចរអតិបរមា៖ 300mA ប្រែប្រួលទៅតាមលក្ខណៈជីពចរ និងបរិស្ថាននៃកម្មវិធី។សូមពិគ្រោះជាមួយ KEEPON ​​​​សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។

  4. សមត្ថភាពវាយតម្លៃ: 3000mAh

  5. សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -20 ° C ទៅ 60 ° C

  6. សីតុណ្ហភាពផ្ទុក: -5 ° C ទៅ 35 ° C