សាកថ្មលឿន

  • ថ្មសាកលឿន

    ថ្មសាកលឿន

    កំណត់គោលដៅនៅគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសម្ភារៈពិសេស និងដំណើរការសម្រាប់ការគិតថ្លៃរហ័ស។

    កាត់បន្ថយពេលវេលាសាកថ្មយ៉ាងខ្លាំង កាត់បន្ថយពេលវេលារងចាំរបស់អេឡិចត្រូនិច។